Algemene voorwaarden

Artikel 1

Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Esthetiek Mona Lisa en de cliënt/opdrachtgever waarop Esthetiek Mona Lisa deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2

Inspanning Esthetiek Mona Lisa

1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

3. Esthetiek Mona Lisa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3

Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Esthetiek Mona Lisa melden.

2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Esthetiek Mona Lisa 50 % van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50 % van het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

5. Esthetiek Mona Lisa moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Doet zij dit niet zal de cliënt op de volgende behandeling een korting van 50 % ontvangen.

6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4

Persoonsgegevens en privacy

1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenfiche die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5

Betaling

1. Esthetiek Mona Lisa vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in het salon.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.

3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op het door Esthetiek Mona Lisa aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van acht dagen is de schoonheidssalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Esthetiek Mona Lisa verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.

6. Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Esthetiek Mona Lisa gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 6

Cadeaubonnen

1. Cadeaubonnen die worden uitgereikt in ons salon hebben een geldigheidsduur van 6 maand vanaf datum van verstrekking; de vervaldatum wordt vermeld op de bonnen.

2. Na deze periode verliezen deze bonnen (wegens prijsstijgingen behandelingen, e.a.) hun waarde en worden niet meer aanvaard.

Artikel 7

Voorschotten

Bij het maken van een online afspraak dient er onmiddellijk een voorschot te worden voldaan. Dit voorschot wordt in geen enkel geval terugbetaald. Bij tijdig annuleren kunt u telefonisch een nieuwe afspraak inplannen binnen 3 maanden. Bij het annuleren van de afspraak, minder dan 48u voor de afspraak bent u het voorschot kwijt.

Artikel 8

Aansprakelijkheid

1. Esthetiek Mona Lisa is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over Algemene voorwaarden Esthetiek Mona Lisa versie 1.0 , lichamelijke aandoeningen,medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. Esthetiek Mona Lisa is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Esthetiek Mona Lisa zelf.

Artikel 9

Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Esthetiek Mona Lisa.

2. Esthetiek Mona Lisa moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Esthetiek Mona Lisa de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.

5. Indien Esthetiek Mona Lisa en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche/ Pedicurebranche.

Artikel 10

Garantie

1. Esthetiek Mona Lisa geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandelingen en producten.

2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.

3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste/pedicure over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste/pedicure geadviseerde producten heeft gebruikt.

5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.

8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 11

Beschadiging en diefstal

1. Esthetiek Mona Lisa heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Esthetiek Mona Lisa is gevestigd.

2. Esthetiek Mona Lisa meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 12

Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

3. Bij Esthetiek Mona Lisa wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten.

4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 13

Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Esthetiek Mona Lisa en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Esthetiek Mona Lisa (www.esthetiekmonalisa.be) en ze zijn ook in het salon beschikbaar.

3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Februari 2023 versie 1.0